P.W.O. EKOBUD sp. z o..o.
   
 

FIRMA Wyróżnienie Biostalizator Refencje KONTAKT

 

ENGLISH VERSION

FRANÇAISE VERSION


BIOSTABILIZATOR K-16

- urządzenie zarejestrowane w urzędzie patentowym pod numerem P396859

Wykaz wyprodukowanych i sprzedanych biostabilizatorów (komposterów) K-16 dostępny jest po tym linkiem.

PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU:

1.      PRZEZNACZENIE

Obrotowy biostabilizator K-16 służy do dynamicznego, tlenowego unieszkodliwiania:

§  pod sitowej frakcji organicznej z odpadów zmieszanych (fr.0÷80 mm), osadów pościekowych,

§  odpadów poubojowych II i III kategorii,

oraz do dynamicznego kompostowania frakcji organicznej z selektywnej zbiórki

( w tym również odpadów z restauracji, stołówek, marketów itp.)

2.      WYDAJNOŚĆ

§  do 3,0 tys. Mg/rok materiału wsadowego,

§  po wstępnym przygotowaniu materiału wsadowego, poprzez zapoczątkowanie procesu fermentacji i podniesienie temperatury wsadu
w pryzmach, wydajność urządzenia można podnieść do 4,0 tys. Mg/rok

3.      CZAS PRACY

Minimalny czas trwania pełnego cyklu wynosi 3 doby – urządzenie jest cyklicznie doładowywane i rozładowywane co 3÷4 godzin.

Dzięki zastosowaniu przekładni planetarnej z falownikiem, istnieje możliwość regulacji prędkości obrotowej bębna i wydłużenia czasu trwania cyklu do 14 dni, do momentu osiągnięcia przez produkt finalny parametru AT4 poniżej 20 mg O2/g s.m.

4.      REDUKCJA MASY WSADOWEJ

Podczas procesu utylizacji w urządzeniu, objętość masy wsadowej na wyjściu ulega zmniejszeniu nawet do 50%, w zależności od rodzaju wsadu.

5.      ZALECANA WILGOTNOŚĆ WSADU

Wilgotność wsadu do urządzenia nie może przekroczyć:

§  50% w okresie wiosenno-letnim,

§  40% w okresie jesienno-zimowym

Jeżeli wilgotność przekracza podane wyżej wartości, należy ją obniżyć poprzez dokładne wymieszanie (w odpowiednich proporcjach) z materiałem strukturalnym (zrębki drewna, trociny, rozdrobniona tektura, trawa, suche liście, odpady owoców i warzyw itp.). Utrzymanie zalecanej wilgotności wsadu eliminuje problem powstawania odcieków.

6.      PARAMETRY TECHNICZNE

§  długość           - 12 000 mm,

§  szerokość        - 2350 mm,

§  wysokość       - 3850 mm,

§  ciężar              - ok. 20,0 Mg

§  izolacja termiczna umożliwia pracę urządzenia niezależnie od warunków atmosferycznych

7.      POSADOWIENIE URZĄDZENIA

Biostabilizator K-16 jest urządzeniem mobilnym i nie wymaga fundamentów – ustawia się go na utwardzonym placu o wymiarach ok. 5×15 m.

8.      NAPĘD URZĄDZENIA

Urządzenie napędzane jest silnikiem indukcyjnym zintegrowanym z przekładnią planetarną i falownikiem, które umożliwiają osiągnięcie zmiennych prędkości obrotowych, wymaganych przez proces technologiczny.

9.      ZASILANIE URZĄDZENIA

Dla zasilania biostabilizatora i transporterów (załadowczego i wyładowczego) wymagane jest przyłącze energetyczne o mocy 10 kW.

Maksymalny pobór energii elektrycznej przez sam biostabilizator to ok. 1,5 kW.

10.  EMISJE

K-16 zaopatrzony jest w elektroniczny system monitoringu emisji gazów procesowych (NH3 i CO2) oraz w biofiltr powietrza zamontowany na wydmuchu.

Proces stabilizacji odpadów organicznych w naszym urządzeniu jest procesem tlenowym i dynamicznym (tzn – zapewniony jest stały dopływ powietrza do całej objętości materiału wsadowego oraz obrót i mieszanie wsadu), w związku z tym nie występuje problem ponadnormatywnej emisji zapachów.

Na wylocie powietrza z bębna zainstalowane są elektroniczne czujniki monitorujące emisję NH3 i CO2. Wyniki pomiarów wyświetlane są elektronicznie na panelu ekspozycji.

Jeżeli w trakcie procesu nastąpi wzrost stężenia NH3 lub CO2, załączany jest wentylator nawiewowy, który zapewnia napowietrzenie wsadu, a tym samym spadek stężenia tych gazów.

Dodatkowo, na wylocie powietrza z urządzenia zainstalowany został biofiltr powietrza. Wypełnienie biofiltra stanowi węgiel aktywny SAR-2, który przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z różnego rodzaju zanieczyszczeń
i do dezodoryzacji (usuwania nieprzyjemnych zapachów). Jego powierzchnia właściwa wynosi ok. 1000 m2/g, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką zdolnością adsorpcyjną i dużą pojemnością sorpcyjną.

Biofiltr stanowi zabezpieczenie przed ewentualną podwyższoną emisją NH3 i CO2 do atmosfery.

Dzięki tym rozwiązaniom biostabilizator K-16 pracuje na dopuszczalnej przepisami emisji, nie powodując przekroczenia norm.

11.  HAŁAS I WIBRACJE

Ponieważ K-16 jest urządzeniem z napędem elektrycznym wolnoobrotowym - 
nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji.

Poziom hałasu emitowanego przez pracujące urządzenie nie przekracza dopuszczalnych norm i wynosi około 40 dB (w odległości 1 m).

Max głośność załączonego wentylatora nawiewowego, mierzona w odległości 1 m to 69 dB.

12.  TEMPERATURA

Temperatura monitorowana jest za pomocą czujników w pięciu komorach bębna. Wyniki pomiarów wyświetlane są elektronicznie na panelu ekspozycji
i przesyłane drogą radiową do bazy danych w komputerze. Program posiada możliwość zapamiętania i wydruku 3000 pomiarów.

Temperatura w urządzeniu osiąga poziom zapewniający pełną higienizację materiału wsadowego.

 

 

13.  CIĄGŁOŚĆ PROCESU

Biostabilizator K-16 jest urządzeniem przystosowanym do pracy ciągłej. Każde jego wyłączenie (np. godziny nocne, dni wolne itp.) powoduje przerwanie procesu oraz wychłodzenie wsadu. Po ponownym włączeniu urządzenia, wymagany będzie kilkudniowy okres dochodzenia do osiągnięcia optymalnych parametrów pracy, co przyczyni się do zmniejszenia jego zakładanej wydajności rocznej.

Tak więc, jeżeli K-16 jest załadowany i trwa proces, należy zapewnić pracę urządzenia również w dni wolne od pracy.

SAM_0050

 

14.  WYPOSAŻENIE

§  transporter załadowczy

§  transporter wyładowczy

§  wentylator nawiewowy, zapewniający pracę w warunkach tlenowych

§  aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestrująca

§  urządzenia elektroniczne sterujące procesem

§  biofiltr powietrza

15.  PRODUKT KOŃCOWY PROCESU

§  Produkt końcowy z unieszkodliwiania frakcji organicznej podsitowej (0÷80 mm), należy poddać stabilizacji tlenowej przez okres 2 tygodni,
a otrzymany stabilizat przepuścić przez sito bębnowe, celem pozbawienia go części nie podlegających biodegradacji oraz dokładnego napowietrzania.
Produkt pochodzący z odwodnionych osadów ściekowych, wykorzystać można jako polepszacz gleby, po uprzednim uzyskaniu stosownych atestów.

§  Produkt pochodzący z odpadów poubojowych można poddać brykietowaniu i wykorzystać jako opał w kotłowni.

§ 
Komposter Słupsk 2

Z kompostowania frakcji organicznej z selektywnej zbiórki otrzymamy pełnowartościowy kompost.

 

16.  PODSUMOWANIE

§  Biostabilizator K-16 jest urządzeniem obrotowym, mobilnym,
z ocieplonym bębnem, dzięki czemu może pracować na wolnym powietrzu ( niezależnie od pory roku).

§  Długość procesu stabilizacji materiałów wsadowych w biostabilizatorze
K-16 można regulować w zależności od potrzeb, czyli rodzaju wsadu
i jego wilgotności. W okresie tym wsad poddawany jest ciągłemu przemieszczaniu w obracającym się bębnie, przy swobodnym dostępie powietrza. 

§  Zastosowanie przekładni planetarnej z falownikiem, umożliwia zmiany prędkości obrotowej bębna i jego czasowe zatrzymywanie, zgodnie
z wymogami technologicznymi konkretnego materiału wsadowego.

§  Minimalny czas dynamicznego przetwarzania wsadu w bębnie K-16 to
3 doby
(stosowany dla kompostowania czystej frakcji organicznej, osadów pościekowych i odpadów poubojowych II i III kategorii).

Dla potrzeb stabilizacji frakcji podsitowej z odpadów komunalnych (frakcja 0÷80 mm), czas przetrzymania wsadu w bębnie można przedłużyć do 14 dni, do momentu osiągnięcia wskaźnika AT4 poniżej 20 mg O2/g suchej masy.

§  Proces jest monitorowany komputerowo w zakresie panujących temperatur

§  i zawartości gazów procesowych. W momencie zakłócenia stabilności procesu, załączany jest wentylator tłoczący dodatkową ilość powietrza.

§  Cały proces odbywa się w temperaturze 45÷75°C, co zapewnia całkowite unieszkodliwienie czynników patogennych zawartych w odpadach.

 

Dynamiczna stabilizacja, w połączeniu z nadmuchem powietrza do wnętrza bębna (zapewniającym warunki tlenowe w całej objętości wsadu) i konstrukcją wewnętrzną bębna (przegrody oraz elementy mieszające i rozdrabniające materiał wsadowy), umożliwiają efektywny przebieg procesu i osiągnięcie wartości wskaźnika AT4 poniżej 20 mgO2/g suchej masy

 

 
Ekobud